[اسم]

potassium

/pəˈtæsiəm/
غیرقابل شمارش

1 پتاسیم (عنصر شیمیایی با نماد K)

معادل ها در دیکشنری فارسی: پتاسیم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان