[صفت]

pot-bellied

/ˌpɑːt ˈbelid/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more pot-bellied] [حالت عالی: most pot-bellied]

1 شکم‌گنده

معادل ها در دیکشنری فارسی: شکم‌گنده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان