[فعل]

to potty-train

/ˈpɑːti treɪn/
فعل گذرا
[گذشته: potty-trained] [گذشته: potty-trained] [گذشته کامل: potty-trained]

1 آموزش توالت رفتن به کودکان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان