[فعل]

to pounce

/paʊns/
فعل ناگذر
[گذشته: pounced] [گذشته: pounced] [گذشته کامل: pounced]

1 جهیدن پریدن و با چنگال قاپیدن (حیوانات)

  • 1. The cat pounce on the bird.
    1 . گربه روی پرنده پرید و با چنگال پرنده را قاپید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان