[فعل]

to pour

/pɔːr/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: poured] [گذشته: poured] [گذشته کامل: poured]

1 ریختن

مترادف و متضاد dribble let flow tip
to pour something
چیزی را ریختن
 • 1. I poured the milk into the glasses.
  1. شیر را به درون لیوان ریختم.
 • 2. Will you pour the coffee?
  2. آیا قهوه را می‌ریزی؟
to pour something out
چیزی را فروختن
 • I was in the kitchen, pouring out drinks.
  من در آشپزخانه بودم و داشتم نوشیدنی می‌ریختم.
to pour something for somebody
چیزی برای کسی ریختن
 • I've poured a cup of tea for you.
  من یک فنجان چای برای تو ریخته‌ام.
to pour somebody something
برای کسی چیزی ریختن
 • Can I pour you a cup of coffee?
  یک فنجان قهوه برایتان بریزم؟

2 شرشر ریختن

مترادف و متضاد flow run stream
to pour down
شرشر ریختن
 • Tears were pouring down his cheeks.
  اشک شرشر از گونه‌هایش می‌ریخت.

3 باران شدید آمدن شرشر باران باریدن

مترادف و متضاد flood rain hard rain heavily
 • 1. It's pouring with rain.
  1 . شرشر باران می‌بارد.
 • 2. We can't go out in this weather - it's pouring!
  2 . در این هوا نمی‌توانیم بیرون برویم؛ باران شدید می‌آید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان