[عبارت]

put out fire

/pʊt aʊt ˈfaɪər/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آتش خاموش کردن آتش را مهار کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان