[صفت]

received

/rəˈsivd/
غیرقابل مقایسه

1 موردقبول عام (قانون) متداول، جمعی

formal
  • 1.The received wisdom is that they cannot win.
    1. عقل جمعی این است که آنها نمی‌توانند برنده شوند.

2 دریافتی دریافت‌شده

معادل ها در دیکشنری فارسی: دریافتی وارده
received letters
نامه‌های دریافتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان