[فعل]

to savor

/ˈseɪvər/
فعل گذرا
[گذشته: savored] [گذشته: savored] [گذشته کامل: savored]

1 (کاملا) لذت بردن

مترادف و متضاد enjoy relish
  • 1.I wanted to savor every moment.
    1 . می خواستم از هر لحظه لذت ببرم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان