[اسم]

secretion

/sɪkɹˈiːʃən/
غیرقابل شمارش

1 ترشح تراوش

معادل ها در دیکشنری فارسی: ترشح

2 ترشحات

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان