[فعل]

to seduce

/sɪdˈuːs/
فعل گذرا و ناگذر

1 اغوا کردن گمراه کردن، فریفتن

معادل ها در دیکشنری فارسی: اغفال کردن اغوا کردن فریفتن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان