[صفت]

separatist

/sˈɛpɚɹˌæɾɪst/
قابل مقایسه

1 جدایی‌طلب جدایی‌خواه

[اسم]

separatist

/sˈɛpɚɹˌæɾɪst/
قابل شمارش

2 جدایی‌طلب جدایی‌خواه، تجزیه‌طلب

معادل ها در دیکشنری فارسی: تجزیه‌طلب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان