دیکشنری انگلیسی به فارسی

skirt

/ˈskɜrt/
/skɜːt/

[اسم]