[جمله]

so as not to do something

/soʊ æz nɑt tu du ˈsʌmθɪŋ/

1 تا کاری را نکردن تا مانع انجام کاری شدن

  • 1.He went in very quietly so as not to wake the baby.
    1. او بی‌سروصدا رفت تا نوزاد را بیدار نکند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان