[قید]

so far

/soʊ fɑr/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تا الان

مترادف و متضاد until now up till now up to now
  • 1.So far the work has been easy.
    1. تا الان، آن کار آسان بوده است.
  • 2.So far we've made eight hundred dollars.
    2. تا الان هشتصد دلار کار کرده ایم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان