[صفت]

snug

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دنج گرم و نرم، راحت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان