[اسم]

space odyssey

/spˈeɪs ˈɑːdɪsi/
قابل شمارش

1 سفر فضایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: سفر فضایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان