[اسم]

space odyssey

/spˈeɪs ˈɑːdɪsi/
قابل شمارش

1 سفر فضایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان