[اسم]

sports arena

/spɔrts əˈrinə/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زمین ورزشی استادیوم ورزشی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان