[اسم]

sports day

/ˈspɔːrts deɪ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 روز مسابقات ورزشی

مترادف و متضاد field day
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان