[اسم]

sports center

/ˈspɔːrts sentər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 باشگاه ورزشی مرکز ورزشی

sports center staff
کارکنان باشگاه ورزشی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان