[اسم]

sports car

/spɔrts kɑr/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خودروی اسپورت (معمولا کروکی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان