[اسم]

Sputnik

/ˈspʌtnɪk/
غیرقابل شمارش

1 اسپوتنیک [ماهواره فضایی]

specialized
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان