[صفت]

stated

/ˈsteɪtɪd/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مشخص‌شده تصریح‌شده، بیان‌شده، معین‌شده

  • 1.This is not one of their stated aims.
    1. این یکی از اهداف معین شده آنها نیست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان