[اسم]

stop light

/stˈɑːp lˈaɪt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 چراغ قرمز (راهنمایی و رانندگی)

مترادف و متضاد red light

2 چراغ راهنمایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: چراغ راهنمایی

3 چراغ ترمز (خودرو و ...)

معادل ها در دیکشنری فارسی: چراغ ترمز چراغ خطر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان