[فعل]

to stop by

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سر زدن بازدید کوتاه انجام دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان