[عبارت]

stop at nothing

/stɑp æt ˈnʌθɪŋ/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دست به هر کاری زدن

  • 1.He will stop at nothing to get what he wants.
    1. او دست به هر کاری خواهد زد تا به آنچه می‌خواهد برسد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان