[صفت]

surrealist

/sɚɹˈiːəlɪst/
قابل مقایسه

1 سورئالیست فراواقع‌گرا

معادل ها در دیکشنری فارسی: سورئالیست
[اسم]

surrealist

/sɚɹˈiːəlɪst/
قابل شمارش

2 فرد سورئالیست فرد فراواقع‌گرا

معادل ها در دیکشنری فارسی: سورئالیست
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان