[صفت]

surreal

/səˈriːəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more surreal] [حالت عالی: most surreal]

1 فرا واقع‌ گرایی سورئالیسم

مترادف و متضاد surrealistic
  • 1.surreal images
    1. تصاویر سورئال
  • 2.The play was a surreal mix of fact and fantasy.
    2. نمایش ترکیبی فرا واقع‌ گرایانه از حقیقت و تخیل بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان