[صفت]

surprising

/sərˈprɑɪ.zɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more surprising] [حالت عالی: most surprising]

1 حیرت‌آور تعجب‌آمیز

مترادف و متضاد amazing astonishing unexpected predictable unsurprising
  • 1. He gave a very surprising answer.
    1 . او جوابی بسیار حیرت‌آور داد.
  • 2. I must say that it's surprising to find you agreeing with me for once.
    2 . باید بگویم که حیرت‌آور است که می بینم برای یکبار هم که شده با من موافقت می کنی.
  • 3. The election results were not surprising.
    3 . نتایج انتخابات تعجب‌آمیز نبودند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان