[اسم]

surname

/ˈsɜːrneɪm/
قابل شمارش

1 نام خانوادگی نام فامیلی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسم فامیل نام خانوادگی
مترادف و متضاد last name forename
  • 1.What's your surname?
    1. نام خانوادگی شما چیست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان