[اسم]

tent

/tent/
قابل شمارش

1 چادر

  • 1.It only took twenty minutes to put the tent up.
    1 . فقط بیست دقیقه طول کشید که چادر را برپا کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان