[فعل]

to thank

/θæŋk/
فعل گذرا
[گذشته: thanked] [گذشته: thanked] [گذشته کامل: thanked]

1 تشکر کردن

  • 1.I must write and thank Mary for the present.
    1. من باید (نامه) بنویسم و از "ماری" به خاطر کادو تشکر کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان