[فعل]

to thank

/θæŋk/
فعل گذرا
[گذشته: thanked] [گذشته کامل: thanked]

1 تشکر کردن

  • 1. I must write and thank Mary for the present.
    1 . من باید (نامه) بنویسم و از "ماری" به خاطر کادو تشکر کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان