[حرف اضافه]

than

/ðæn/

1 از نسبت به

  • 1. My son is a lot taller than my daughter.
    1 . پسر من از دخترم خیلی بلندتر است.
  • 2. You always walk faster than I do!
    2 . تو همیشه از من سریعتر راه میروی!
  • 3. You're earlier than usual.
    3 . تو از همیشه زودتر رسیدی.
کاربرد حرف اضافه than به معنای از ، نسبت به
معادل حرف اضافه than در فارسی "از" است. از حرف اضافه than برای مقایسه یک چیز، فرد، مقدار، اندازه و مسافت استفاده می شود. این حرف اضافه در قسمت دوم یک جمله قیاسی به کار می رود. مثال:
".I'm older than her" (من از او بزرگترم.)
".You always walk faster than I do" (تو همیشه سریعتر از من راه میروی!)
".It's less than a mile to the beach" (تا ساحل کمتر از یک مایل راه هست.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان