[جمله]

Then I read the sports section and the women's section.

/ðɛn aɪ rid ðə spɔrts ˈsɛkʃən ænd ðə ˈwɪmənz ˈsɛkʃən./

1 سپس قسمت ورزشی و قسمت بانوان را می خوانم.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان