دیکشنری انگلیسی به فارسی

then

/ðen/
/ðɛn/

[قید]