[ضمیر]

themselves

/ðəmˈselvz/

1 [ضمیر انعکاسی سوم شخص جمع] خودشان

  • 1.Did they enjoy themselves at the theatre?
    1 . آیا به آنها در تئاتر خوش گذشت؟
  • 2.They asked themselves where they had gone wrong.
    2 . از خودشان پرسیدند که کجای کارشان اشتباه بوده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان