[صفت]

thematic

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 موضوعی بنمایه‌ای

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان