1 [ضمیر ملکی سوم شخص جمع] مال آنها

  • 1.I think I left my cellphone in your house and it's very important for me [be]cause my mother and father can't give me theirs.
    1. فکر کنم موبایلم را خانه تو جا گذاشته ام و این مسئله برایم خیلی مهم است چون پدر و مادرم نمی توانند مال خودشان را به من بدهند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان