1 [ضمیر مفعولی سوم شخص جمع] آنها را، برای آنها

معادل ها در دیکشنری فارسی: ایشان
  • 1.I've lost my keys. I can't find them anywhere.
    1. من کلیدهایم را گم کرده ام. نمیتوانم جایی آنها را پیدا کنم.
  • 2.This was a very interesting experience for them.
    2. این یک تجربه خیلی جالب برای آنها بود.
کاربرد ضمیر them به معنای آنها را ، برای آنها
ضمیر them در فارسی به معنای "آنها را" ، "برای آنها" است. them ضمیر مفعولی سوم شخص است و به انسان ها، حیوانات و چیز ها می تواند اشاره داشته باشد. این ضمیر در واقع شکل مفعولی ضمیر they است. مثال:
".I've lost my keys. I can't find them anywhere" (من کلیدهایم را گم کرده ام. نمیتوانم جایی آنها را پیدا کنم.)
".This was a very interesting experience for them" (این یک تجربه خیلی جالب برای آنها بود.)
نکته: این ضمیر گاهی به معنای "he or she" یا "او" نیز است. البته زمانیکه جنسیت یک فرد مشخص نباشد. مثال:
".If anyone comes in before I get back, ask them to wait" (اگر کسی قبل از آنکه من برگردم آمد، از او [آن] بخواه که صبر کند.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان