[تخصیص گر]

their

/ðer/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 [صفت ملکی سوم شخص جمع] -شان، (مال) آنها

  • 1.Anyway, that's their problem.
    1. در هر صورت، آن مشکل خودشان است.
  • 2.He borrowed their ladder to paint his house.
    2. او نردبان آنها را قرض گرفت تا خانه‌اش را رنگ کند.
  • 3.They want to send their children to a private school.
    3. آنها می‌خواهند فرزندانشان را به یک مدرسه خصوصی بفرستند.
کاربرد صفت their به معنای -شان، (مال) آنها
معادل صفت their در فارسی "-شان"، "(مال) آنها" است. their صفت ملکی سوم شخص جمع است که بیانگر تعلق یا مالکیت است. مثال:
".Anyway, that's their problem" (در هر صورت، آن مشکل خودشان است.)
تصاویر
کلمات نزدیک در دیکشنری تصویری
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان