[جمله]

These steps lead to the basement.

/ðiz stɛps lid tu ðə ˈbeɪsmənt./

1 این پله ها به زیرزمین منتهی می شود.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان