[جمله]

These two are my cousins.

/ðiz tu ɑr maɪ ˈkʌzənz./

1 این دو دختر عمو / پسر عمو / دختر دایی / پسر دایی / دختر خاله / پسر خاله / دختر عمه / پسر عمه من هستند.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان