[جمله]

They are throwing snowballs.

/ðeɪ ɑr ˈθroʊɪŋ ˈsnoʊˌbɔlz./

1 آنها دارند گلوله برفی پرتاب می کنند.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان