[جمله]

They go to a coeducational school.

/ðeɪ ɡəʊ tu ə ˌkəʊɪdjəˈkeɪʃənəl skuːl/

1 آنها به مدرسه مختلط می روند.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان