[جمله]

They never come late.

/ðeɪ ˈnɛvər kʌm leɪt./

1 آنها هیچوقت دیر نمی آیند.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان