[جمله]

They say their Eid prayers before noon.

/ðeɪ seɪ ðɛr aɪd prɛrz bɪˈfɔr nun./

1 آنها نماز عید شان را قبل از ظهر می خوانند.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان