[جمله]

They took an X-ray of my lungs.

/ˈðeɪ ˈtʊk ən ˈeksˌre əv ˈmaɪ ˈləŋz/

1 آنها از ریه هایم عکس گرفتند.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان