[عبارت]

thrown in at the deep end

/θroʊn ɪn æt ðə dip ɛnd/

1 کار خارج از توان فرد به او محول شدن مسئولیت سنگینی را برعهده کسی گذاشته شدن

  • 1.Junior hospital doctors are thrown in at the deep end in their first jobs.
    1 . دکترهای جوان بیمارستان در اولین تجربه شغلی‌شان مسئولیت سنگینی به دوششان گذاشته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان