[فعل]

to throw up

/θroʊ ʌp/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: threw up] [گذشته: threw up] [گذشته کامل: thrown up]

1 بالا آوردن

مترادف و متضاد vomit
  • 1. He threw up his breakfast all over the back seat of the car.
    1 . او صبحانه‌اش را تماماً روی صندلی پشتی ماشین بالا آورد.
  • 2. I spent the night throwing up.
    2 . من تمام شب را بالا آوردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان