[صفت]

titled

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دارای عنوان اشرافی صاحب عنوان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان