[اسم]

titter

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پوزخند هرهر

[فعل]

to titter

فعل گذرا و ناگذر

2 پوزخند زدن هرهر خندیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان