[فعل]

to titter

فعل گذرا و ناگذر

1 پوزخند زدن هرهر خندیدن

[اسم]

titter

قابل شمارش

2 پوزخند هرهر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان